Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Εκπαιδευτικό σενάριο

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου
Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης
1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Η Γεωγραφία, η Γλώσσα, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Αισθητική Αγωγή, είναι οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές.
1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται
Στ
1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ εφόσον «Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης είναι κεφάλαιο στο βιβλίο της Γεωγραφίας της ΣΤ’ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του αναλυτικού προγράμματος.
Το σενάριο θα υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ:
Διαδίκτυο
GEO
google earth, /maps,
παιχνίδι με Microsoft Power Point
hot potatoes1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Η διδασκαλία της ενότητας θα υλοποιηθεί σε τμήμα της Έκτης τάξης, το οποίο έχει 13 μαθητές ( 29ο Δημοτικό Πειραιά) και σε τμήμα ΣΤ2 με 18 μαθητές (7ο Δημοτικό Κερατσινίου)

Θα χρησιμοποιηθεί η γωνιά του υπολογιστή.
Οι μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες των τριών ατόμων και η δουλειά των παιδιών θα παρουσιαστεί στην τάξη μέσω του προβολέα.
Στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί είναι εγκατεστημένο το Google Earth και το Microsoft Power Point και υπάρχει σύνδεση ADSL στο διαδίκτυο
Επίσης θα χρησιμοποιηθεί ένας πολιτικός χάρτης της Ευρώπης
(Γνωστικά) Προαπαιτούμενα
Οι μαθητές έχουν στοιχειώδεις γνώσεις στους υπολογιστές. Έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα που αφορούν στην Ευρώπη, επομένως είναι σε θέση να αναγνωρίσουν στο χάρτη την Ευρώπη και τα κράτη της.
Η εργασία θα γίνει ως επαναληπτική-εμπεδωτική
1.6 Διδακτικοί Στόχοι
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Να εντοπίζουν στο χάρτη τις ευρωπαϊκές χώρες και τις πρωτεύουσές τους
Να διακρίνουν στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης τις τέσσερις περιοχές, στις οποίες χωρίζεται με βάση γεωμορφολογικά στοιχεία

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους
Να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα
Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους
Να διασκεδάσουν
1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια
Έξι (6) διδακτικές ώρες

2. Το προτεινόμενο σενάριο

1η και 2η διδακτική ώρα
Χωρίζουμε τους μαθητές μας σε 3 ομάδες των τριών παιδιών και σε μία των τεσσάρων (29ο Πειραιά) ή σε 2 ομάδες των τεσσάρων και 2 των πέντε (7ο Κερατσινίου).
Στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη της τάξης, οι μαθητές εντοπίζουν την Ευρώπη και καλούνται να δείξουν ανά ομάδες τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, της Σκανδιναβίας, της Νότιας και της Βορειοκεντρικής Ευρώπης.
Στη συνέχεια ανοίγουμε τον υπολογιστή και καλούμε τα παιδιά να επεξεργαστούν το πρώτο φύλλο εργασίας μέσω του Google Earth, αφού εντοπίσουν την Ευρώπη και τα κράτη της.

3η διδακτική ώρα
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες και στον υπολογιστή εισάγουν το CD με το πρόγραμμα GEO.
Μοιράζουμε σε όλους τους μαθητές τους χάρτες της Ευρώπης που έχουμε τυπώσει.
Καλείται η πρώτη ομάδα να ακολουθήσει τις οδηγίες και να παίξει το παζλ με τα κράτη της Ευρώπης που ανήκουν στην ομάδα τους.
Οι υπόλοιπες ομάδες βρίσκουν τα κράτη που τους ανήκουν στο χάρτη και τα ζωγραφίζουν.
4η και 5η διδακτική ώρα
Συνδέουμε τον προβολέα με τον υπολογιστή και καλούμε κάθε ομάδα να παίξει το παιχνίδι με τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 4.
Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν και επιβραβεύουν τις σωστές βολές.
Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς είναι η νικήτρια.
6η διδακτική ώρα
Έχουμε συνδεδεμένο τον προβολέα και καλείται διαδοχικά ένας μαθητής από κάθε ομάδα να συμπληρώσει μια πρωτεύουσα, αφού διαβάσει τον ορισμό από το σταυρόλεξο στο hot potatoes.
Οι υπόλοιποι της ομάδας βοηθούν στη σωστή συμπλήρωση.2.1 Επέκταση –Αξιολόγηση
Το προτεινόμενο σενάριο μπορεί να επεκταθεί και στα κεφάλαια της Γεωγραφίας που αφορούν την Ασία, Αφρική, Αμερική και Ωκεανία.
Μπορούν να δημιουργήσουν κολλάζ με φωτογραφίες από σημαντικά αξιοθέατα των χωρών της Ευρώπης και να γράψουν ένα κείμενο με το πιο εντυπωσιακό – κατά τη γνώμη τους – αξιοθέατο.
Να βρουν ιστορικά στοιχεία για τα κράτη της Ευρώπης.
Να συγκρίνουν στατιστικά στοιχεία των πληθυσμών διαφόρων κρατών και πρωτευουσών από το 1940 και μετά.

Αξιολογείται η υπάρχουσα γνώση των μαθητών και το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για το θέμα, το οποίο δεν ήταν έντονο, αλλά γενικά χάρηκαν τις δραστηριότητες με τη χρήση του υπολογιστή και χάρηκαν τις παρουσιάσεις τους.